Lainsäädännön vaatimuksia

Elintavikelaki löytyy alla olevasta linkistä.

Elintarvikelaki

Lainsäädännössä on määritelty omavalvonnan periaatteet ja kirjausvelvoitteet.

Omavalvonnan kehitys

Omavalvonta elintarvikealan yrityksissä on ollut arkipäivää lainsäädännön vaatimana yli viisitoista vuotta. Suomen liittyessä EU:n jäseneksi myös elintarvikelainsäädäntö uudistettiin yhteisön vaatimusten mukaiseksi. Uudistustyötä ja harmonisointia on jatkettu edelleen. Iso elintarvikelainsäädännön uudistus tehtiin uusimalla elintarvikelaki ja asetus vuonna 2006.

HACCPdoc®


  • Kokonaisjärjestelmä omavalvonnan ja jäljitettävyyden dokumentointiin ja johtamiseen
  • Mahdollistaa eri lähteistä tulevien tietojen hallinnan ja analysoinnin
  • Järjestelmään voidaan syöttää tietoja
    • langattomilla päätelaitteilla
    • automaattisesta lämpötila- valvonnasta
    • PC:llä paikallisesti tai verkossa

Omavalvonta

Mitä omavalvontasuunnitelmaan kuuluu?

Elintarvikelaissa (23/2006) edellytetään, että elintarvikealan toimija tekee kirjallisen omavalvontasuunnitelman. Omavalvontasuunnitelma perustuu HACCP-järjestelmään. Omavalvontasuunnitelmaan kuuluu aina perusosa, johon sisältyy erilaisia osioita elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi.  Sen lisäksi omavalvontasuunnitelmaan kuuluu vaarojen arviointi ja riskienhallintaosa, jossa arvioidaan tuotteeseen tai sen käsittelyyn liittyvät vaarat ja todennäköisyys riskien toteutumiselle. Omavalvontaan kuluu myös osaamisen varmistusosa, jossa esitetään ne menettelytavat, joiden avulla varmistetaan, että yrityksessä on riittävä elintarvikeosaaminen turvallisten tuotteiden valmistamiseksi ja käsittelemiseksi.  Omavalvontasuunnitelma sisältää kuvauksen tuotannon kriittisistä kohdista ja edellä mainittuihin kohtiin liittyvät riskinhallintamenettelyt. Terveysvaarat ovat kriittisiä kohtia ja niistä on usein elintarvikekohtaisia määrittelyjä lainsäädännössä. Arviointiosassa todennetaan omavalvonnan toimivuus tehdään tarvittaessa muutoksia joko omavalvontaan tai yrityksen toimintaan, joskus myös molempiin. Arvioinnissa tulisi havaita myös mahdolliset elintarvikkeen aiheuttamat vaarat. Omavalvontaan oleellisena osana kuuluu tietojen kirjaaminen ja tallentaminen.

Omavalvonnan tukijärjestelmät

Omavalvonnan tukijärjestelmillä huolehditaan siitä, että perusasiat, kunten esimerkiksi siivous ja puhtaanpito, henkilöstön osaaminen sekä lämpötilavalvonta hoidetaan vaatimusten mukaan. Tukijärjestelmien laajuus riippuu toimialasta ja yrityksen harjoittamasta toiminnasta.

Ajan tasalla olevat ohjeet löytyvät Eviran sivuilta

http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/omavalvonta/